«

»

mar 16

Print this Článok

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov

POZVÁNKA

v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení

zvolávam

pätnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov,

ktoré sa uskutoční dňa 17.03.2017 o 17:30 hod v zasadačke Obecného úradu v Kojšove

     s navrhovaným programom:

 1. Otvorenie – schválenie programu rokovania

 2. Určenie zapisovateľa, voľba členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 3. Kontrola plnenia uznesení

 4. Stanovisko HK obce Kojšov k návrhu rozpočtu obce Kojšov na rok 2017 a roky 2017 – 2019

 5. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce Kojšov na rok 2017

 6. Prejednanie a schválenie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Kojšov

 7. Schválenie žiadosti o NFP – Rozšírenie systému nakladania s odpadom v obci Kojšov

 8. Prejednanie žiadostí a sťažností

 9. Informácie o dianí v obci

 10. Diskusia

 11. Uznesenie – záver 

      Ing. Anton Bašniar

starosta obce    

Pozvánka v pdf

 

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=3808