Zmluvy 2011-2015

Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmet zmluvyDátum zverejnenieDátum platnosti(do)Cena vrátane DPH
26012011Ing. arch. Ľuboš Novák, IČO: 40716252Zmluva o dieloZhotovenie projektovej dokumentácie27.1.2011nestanovený9 960,00 €
18Ján Mackovjak ,Školská 11, 05501 MargecanyZmluva o uzavretí budúcej kúpno-predajnej zmluvyPozemok parc. reg.E č.16/3, výmera 241m218.4.2013nestanovená0,00 €
00PUCHALLA & partners, s. r. o.Zmluva o poskytovaní právnej službyPoskytovanie právnej služby4.4.2011nestanovená0,00 €
01GSIC, spol. s. r. o.Zmluva o externom manažmente projektuVykonanie externého manažmentu pri implementácii projektu Zateplenie Obecného úradu v obci Kojšov13.5.2011nestanovená600,00 €
02ARDE, s. r. o., Kellerova 1, 08501 Bardejov, IČO: 00329258Zmluva o dielo na zabezpečenie verejného obstarávaniaProtipovodňové opatrenie v obci Kojšov - potok Jedlinka10.2.2011nestanovená4000,00 €
03AQUASPIŠ, spol. s. r. o.Zmluva č. 72/2011-V o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a v zmysle zákona č. 394/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z.Prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku30.6.2011nestanovená177,60 €
04Ján GrabanZmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb.Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 100,8 m230.6.201131.3.20160,00 €
05STAVA-KE, s. r. o., IČO: 36183911Zmluva o dielo STAVA-KE, s.r.o.Most cez Kojšovský potok v Kojšove30.3.2011nestanovená143 148,54 €
06SLOVZEOLIT spol. s. r. o., IČO: 31688586Zmluva o dieloSanácia havarijného zosuvu v obci Kojšov18.6.201118.4.201237 301,69 €
07Boxperfect, s. r. o.Zmluva o vývoze komunálneho odpaduVývoz komunálneho odpadu z priestorov odberateľa5.6.2011nestanovená
08Mária ŠčurkováZmluva o nájme nebytových priestorov30.9.2011nestanovená0,00 €
09Slavomír KalafusZmluva o nájme nebytových priestorov30.9.2011nestanovená0,00 €
10TJFK KojšovZmluva o nájme futbalového ihriska7.7.201130.6.20210,00 €
11Ing. Imrich Mitrík, AudítorZmluva o audítorskej činnostiAudit účtovnej závierky a výročnej správy účtovnej jednotky16.10.2011nestanovená300,00 €
24032011EURO - recykling s.r.o., IČO: 36586463Zmluva o dieloZhotovenie diela - Rekonštrukcia vodovodu v obci Kojšov16.2.2012nestanovená96 600,00 €
18Ján Mackovjak ,Školská 11, 05501 MargecanyZmluva o uzavretí budúcej kúpno-predajnej zmluvyPozemok parc. reg.E č.16/3, výmera 241m218.4.2013nestanovená0,00 €
17Marek Tchur, 055 52 Kojšov 362, IČO: 44760639Zmluva o odhŕňaní snehuVykonávateľ sa zaväzuje objednávateľovi odhŕňať sneh na miestnych komunikáciach v obci Kojšov.1.3.20131.12.201470,00 €
12TERRA-GEO, s. r. o., IČO: 45853002Zmluva o geologickom odbornom dohľadeVýkon geologického odborného dohľadu22.3.2012nestanovená5 623,20 €
13EURO-recykling s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice, IČO:36586463Zmluva o poskytnutí služieb na zabezpečenie stavebného dozoruZabezpečenie stavebného dozoru pre projekt Protipovodňové opatrenie v obci Kojšov - potok Jedlinka11.10.2012nestanovená32 000,00 €
14I.B.I., s.r.o., IČO: 36597040Zmluva o poskytnutí služby na zabezpečenie projektovej dokumentácieProjektová dokumentácia - Protipovodňové opatrenia v obci Kojšov11.10.2012nestanovená19 500,00 €
15Marek Grega - MG manufaktory, IČO: 40108520Zmluva o dielo na zabezpečenie informačných tabúľZabezpečenie informačných tabúľ pre projekt Protipovodňové opatrenie v obci Kojšov - potok Jedlinka11.10.2012nestanovená3 000,00 €
16Grem Tech, s.r.o., IČO: 43845240Zmluva o poskytnutí služieb na zabezpečenie externého manažmentuZabezpečenie externého manažmentu pre projekt Protipovodňové opatrenia v obci Kojšov - potok Jedlinka11.10.2012nestanovená20 000,00 €
25Ing. Ján Hofmeister a Mária Hofmeisterová rod. Janovová,Kúpna zmluvaNehnuteľnosť24.9.2013nestanovená43,00 €
24Ján MackovjakKúpna zmluvaNehnuteľnosť v obci Kojšov17.7.2013nestanovená530,00 €
18Ján Mackovjak ,Školská 11, 05501 MargecanyZmluva o uzavretí budúcej kúpno-predajnej zmluvyPozemok parc. reg.E č.16/3, výmera 241m218.4.2013nestanovený0,00 €
23SAFETY MANAGEMENT s.r.o. IČO: 46747397Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochranyVykonávanie činností týkajúcich sa slžieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a služieb techniky požiarnej ochrany1.7.2013nestanovená0,00 €
22Adrián Loja, IČO: 1085290305Zmluva o dieloMateriálovo - technická charakteristika výrobkov v kvlalite ustanovenej dokumentáciou18.6.2013nestanovená3 322,96 €
21Viera Rusnáková, rod. Janovová,Zámenná zmluvaZámena nehnuteľností a následné usporiadanie vlastníckých vzťahov10.6.2013nestanovená0,00 €
20Ing. Vladimír Vaščák -audítor, č.licencie SKAU 299, IČO: 17151805Zmluva o poskytovaní audítorských služieba) Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012, b) Audit súladu výročnej správy za rok 201222.5.2013nestanovená550,00 €
Č.KE00737Pôdohospodárska platobná agentúra, IČO: 30794323Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.KE00737mení sa príloha č.1 zmluvy, tabuľka č.14 oprávnené výdavky projektu8.4.2013nestanovená405 539,39 €
19MMVH, s.r.o. Komenského 34, 040 01 Košice, IČO: 45304726, DIČ: 2022945298Zmluva o dieloZabezpečenie kompletnej dodávky a realizácie stavebných prác na predmet zákazky: Regenerácia centra obce Kojšov7.6.2013nestanovená251 414,83 €
12022014TJFK KojšovZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obceDotácia z rozpočtu obce na rok 201412.2.2014nestanovená1 200,00 €
16092014Anna Lazárová rod. Lešková, rod. č.: 225909/790Kúpna zmluvaNehnuteľnosť16.9.2014nestanovená243,00 €
14AL029Adrián Loja, DIČ: 1085290305Zmluva o dieloStavba podľa Materiálovo - technickej charakteristiky výrobkov22.9.2014nestanovená9 900,00 €
10166508U01Environmentálny fond, Bukureštská 4, 813 26BratislavaZmluva o poskytnutí podpory z Environmentálného fondu formou dotáciePoskytnutie podpory z fondu formou dotácie na účel: Rekonštrukcia vodovodu v obci Kojšov20.10.2014nestanovená10 000,00 €
Dodatok č.2/DZ221401206750102Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRDodatok č.2/DZ221401206750102 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2214012067501Zmena časového rámca stavebných prác17.10.2014nestanovená0,00 €
120814-1Diervilla, spol. s.r.o., IČO: 36506001Zmluva o dieloSpracovanie dokumentácie4.9.2014nestanovená1 000,00 €
MMVH, s.r.o. Komenského 34, 040 01 Košice, IČO: 45304726, DIČ: 2022945298Zmluva o dieloRegulácia a úprava potoka v intraviláne obce Kojšov, SO 02 Úprava potoka Jedlinka č. 0375.9.2014nestanovená430 560,00 €
20/POD3-74/14Slovenská agentúra životného prostredia, IČO: 00626031Zmluva č.20/POD3-74/14 o poskytnutí podpory Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dedinyPoskytnutie dotácie23.6.2014nestanovená5 000,00 €
22052014MIVA Košice s.r.o., IČO: 47003227Zmluva o dodávke tovaruDodávka tovaru22.5.2014nestanovená6 318,00 €
Z2214012067501Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, IČO: 00156621Zmluva o poskytnurí nenávratného finančného príspevkuPoskytnutie NFP na akciu: Regenerácia centra obce Kojšov4.4.2014nestanovená248 344,09 €
26TD,s.r.o., Agátová 31, 04014 Košice, IČO: 36 202 738, IČ DPH: SK 2021548859Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácisPoskytovanie vybraných služieb veterinárnej asanácie20.1.2014nestanovená0,00 €
10112015BD Plus s.r.o.Maurerová 11, 053 42 Krompachy, IČO: 45 633 681Zmluva o budúcej kúpnej zmluveÚprava vzájomných vzťahov medzi budúcim kupujúcim a budúcim predávajúcim podľa predmetu plnenia - Stavba bytov 7 BJ + Technická vybavenosť10.11.2015nestanovená365 145,20 €
30122015Ing. Vladimír Vaščák, IČO: 17151805Zmluva o poskytovaní udítorských služiebZmluva o poskytovaní udítorských služieb30.12.201530.12.2016550,00 €
KRHZ-KE-869/2015Ministerstvo vnútra SR, IČO: 00151866Zmluva o výpožičke č. KRHZ - KE - 869/2015Bezplatné užívanie hnuteľného majetku - Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky21.12.201523.11.20200,00 €
386/15/CEZSlovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256Zmluva o spolupráci prie zabezpečovaní marketingových aktivítMarketingové plnenie28.12.201531.12.2016500,00 €
07-12-2015TJFK KojšovZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obceDotácia z rozpočtu obce na rok 20157.12.2015nestanovená2 000,00 €
7122015Moto racing team KojšovZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dotácia z rozpočtu obce7.12.2015nestanovená400,00 €
12062015ZO DHZ, Zastúpený: BC. Leško Jozef, identifikátor DHZ: 001774746714Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie z rozpočtu obce12.6.2015nestanovená2 500,00 €
12032015HUMANITA PRE ŽIVOT, občianské združenieZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie z rozpočtu obce12.6.2015nestanovená1 100,00 €
27072015Slovenský zväz zdravotne postihnutých, n.o., IČO: 00698172056Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie27.7.2015nestanovená200,00 €
13042015Združenie ULIJANA z Kojšova, Občianské združenie, IČO: 35562234Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie13.4.2015nestanovená1 700,00 €
20150724Michla Graban, Kojšov 256, Renáta Grabanová, Partizánska 20, MargecanyKúpna zmluvaNehnuteľnosť v k.ú. Kojšov24.7.2015nestanovená85,00 €
24072015Július Mackovjak, Kojšov 353Kúpna zmluvaNehnuteľnosť v k.ú Kojšov24.7.2015nestanovená85,00 €
23072015REKOM - Košice s.r.o. , Tranovsého 9, 040 01 Košice, IČO: 31685226, Giant s.r.o., Tranovského 9, 040 01 Košice, IČO: 46096795Dohoda o urovnaníUrovnanie23.7.2015nestanovená0,00 €
03082015Ing. Stanislav Marcinekm IČO: 32367112Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej podľa zákona č.116/1990 Zb. zo dňa 30.01.2012Presunutie prevádzky3.8.2015nestanovená0,00 €

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?page_id=3584