Poslanci obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na 4 roky.

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:

  • starostu,
  • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
  • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
  • ďalších funkcií podľa osobitného zákona.

Obecné zastupiteľstvo je konštituované ako najvyšší orgán so základnou pôsobnosťou, od ktorej je odvodená pôsobnosť ostatných orgánov obce zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecnému zastupiteľstvu je podľa §11 ods. 4 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhradené rozhodovať o najdôležitejších záležitostiach a riešiť základné otázky života obce. Svoju činnosť vykonáva v spojení s občanmi a pod ich stálou kontrolou (zásada verejnosti). Kompetencie obecného zastupiteľstva, ako aj ostatných orgánov obce, sú podrobne ustanovené v organizačnom poriadku – štatúte obce.

V zmysle § 11 ods.3 písm. d) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov má obecné zastupiteľstvo Obce Kojšov 7 poslancov.

 

Poradové čísloMeno a priezviskoPolitická strana
1Marek TchurHLAS - sociálna demokracia
2Jozef VarechaKresťanskodemokratické hnutie
3Emil Škrobian SMER - sociálna demokracia
4Ján GrabanKresťanskodemokratické hnutie
5Gabriela Lešková, Ing.Kresťanskodemokratické hnutie
6Lukáš Mackovjak, Mgr.Nezávislý kandidát
7Lucia Martonová, Bc. Demokratická strana

 


 

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?page_id=54