Category: Oznamy

Pozvánka na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka obce MVDr. Tatiana Andrašková v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov, ktoré sa uskutoční dňa 3.2.2023 t.j. v piatok o 18:00 hod. v  priestoroch obecného úradu v Kojšove.

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8298

Stratégia pre integráciu MRK v okrese Gelnica na obdobie rokov 2019 – 2027 (výhľadovo 2030)

Zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente; informácia.

Informácia o oznámení

Návrh aktualizácie stratégie

Návrh prílohy 2

Oznámenie SEA Gelnica

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8262

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny dňa:

16. januára 2023 od 09:10 h. do 15:30 h. : čísla domov: 0, 56, 218 – 400

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8251

Oznam

Obec Kojšov pripomína všetkým fyzickým osobám ( občanom ) a právnickým osobám, ktorým vznikla k 1. 1. 2023 daňová povinnosť, že sú povinní podať priznanie, resp. čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. januára 2023.

Oznam

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8205

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kojšov

Obecné zastupiteľstvo obce Kojšov v súlade s ustanovením § 18a, ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 14 zo dňa 14.12.2022 vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Kojšov na deň 17.2.2023.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kojšov

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8164

Nové autobusové poriadky

Nové autobusové poriadky platné od 11.12.2022 do 9.12.2023 sú zverejnené v priložených dokumentoch nižšie.

801415 Margecany – Kojšov

801403 Kojšov – Margecany – Gelnica – Prakovce – Helcmanovce

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8126

VÝZVA HA ÚHRADU DAŇOVÝCH A INÝCH NEDOPLATKOV

Obec Kojšov vyzýva všetky fyzické osoby (občanov) a právnické osoby, ktoré majú k dnešnému dňu neuhradené záväzky voči obci (miestne dane, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, odber pitnej vody, nájomné ….), aby tieto uhradili najneskôr do 31. decembra 2022.

Výzva na úhradu daňových a iných nedoplatkov

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8114

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny dňa:

02.12.2022 v čase od 09.00 – 11.30 hod. celá dedina od s.č. 1-388, 400, 404, vrátane MŠ

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8107

Zverejnenie VZN

Obec Kojšov v zmysle § 6 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022,

ktorým sa vyhlasujú záväzné časti  Zmien a doplnkov č.01 Územného plánu obce Kojšov, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2008 zo dňa 16.04.2008,

schválené Obecným zastupiteľstvom obce Kojšov, uznesením č. 310, dňa 14.10.2022.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=7974

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Kojšov, Ing. Anton Bašniar MBA v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov, ktoré sa uskutoční dňa 14.10.2022 t.j. v piatok o 17:00 hod. v sále Kultúrneho domu.

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=7968

Load more