Komunitný plán sociálnych služieb obce Kojšov na roky 2022-2030

V zmysle § 80 písm. a) a § 83 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov obec vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode.

Komunitný plán sociálnych služieb obce Kojšov 2022-2030

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?page_id=7650