Stavebný úrad

Obec Kojšov
Stavebný úrad
Kojšov 3
055 52 Kojšov

Čo môžete vybaviť na stavebnom úrade

 • vydanie územného rozhodnutia,
 • vydanie stavebného povolenia,
 • vydanie kolaudačného rozhodnutia,
 • vydanie rozhodnutia o zmene účelu využitia stavby,
 • vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením,
 • povolenie terénnych úprav, reklamných a propagačných zariadení,
 • ohlásenie drobnej stavby,
 • ohlásenie stavebných úprav,
 • vydanie záväzného stanoviska pre špeciálne stavebné úrady,
 • vydanie súpisného čísla.

Stavebný úrad Kojšov na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku vykonáva nasledujúcu činnosť

1.1 Základné ustanovenia

V zmysle platnej legislatívy podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, ktorým sa novelizoval zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy, podľa ktorých

 • s účinnosťou od 1. 1. 2003 je stavebným úradom obec,
 • pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy,
 • obce sa môžu dohodnúť na spolupráci a zriadiť spoločný obecný úrad na základe zmluvy.

1.2 Výkon činností obce ako stavebného úradu

Obec pri výkone činností stavebného úradu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonáva nasledovné činnosti:

 • rozhodovaciu činnosť vrátane ukladania sankcií,
 • štátny stavebný dohľad,
 • evidenčnú činnosť a poskytovanie informácií do informačného systému.

Ďalšie súvisiace činnosti:

 • prešetrovanie petícií a sťažností,
 • výkon rozhodnutí podľa zákona o správnom konaní,
 • rozhodovanie o opravných prostriedkoch,
 • spravodajskú činnosť podľa príslušných zákonov a vyhlášok o štátnej štatistike.

1.3 Rozhodovacia činnosť obce ako stavebného úradu vrátane ukladania sankcií

V súlade s platnými právnymi predpismi obec pri rozhodovaní podľa stavebného zákona vykonáva najmä nasledovné činnosti:

 1. vedie územné konanie (okrem územia vojenských obvodov) a vydáva územné rozhodnutia podľa § 32 až 42 stavebného zákona:
  a) rozhodnutie o umiestnení stavby,
  b) rozhodnutie o využití územia,
  c) rozhodnutie o chránenej časti krajiny (o chránenom území alebo o ochrannom pásme),
  d) rozhodnutie o stavebnej uzávere,
 2. povoľuje drobné stavby, stavebné úpravy, udržiavacie práce a vybrané telekomunikačné stavby na základe ohlásenia podľa § 55 ods. 2 a § 57 stavebného zákona,
 3. vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny podľa § 54 až 70 stavebného zákona, s výnimkou stavieb spadajúcich do kompetencie špeciálnych stavebných úradov podľa § 120 stavebného zákona a vojenských a iných stavebných úradov podľa § 121 stavebného zákona,
 4. povoľuje v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka zmenu stavby ešte pred jej dokončením podľa § 68 stavebného zákona,
 5. povoľuje terénne úpravy a informačné, reklamné a propagačné zariadenia podľa § 71 až 73 stavebného zákona,
 6. vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, na ktoré vydal stavebné povolenie podľa § 76 až 82 stavebného zákona,
 7. vydáva povolenie na predčasné užívanie stavby podľa § 83 stavebného zákona,
 8. rozhoduje o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku podľa § 84 stavebného zákona,
 9. rozhoduje o zmene v užívaní stavby podľa § 85 stavebného zákona,
 10. nariaďuje údržbu stavby, terénnych úprav a zariadení; nariaďuje nevyhnutné úpravy na stavbe alebo na stavebnom pozemku podľa § 86 a § 87 stavebného zákona,
 11. povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavieb a ich zmien, terénnych úprav a zariadení; rozhoduje o dodatočnom povolení stavby podľa § 88 až 93 stavebného zákona,
 12. nariaďuje vykonanie neodkladných zabezpečovacích prác podľa § 94 stavebného zákona
 13. rozhoduje o vyprataní stavby podľa § 96 stavebného zákona,
 14. rozhoduje o zastavení prác na stavbe alebo o zrušení stavebného povolenia podľa § 102 ods. 2, 3 a 4 stavebného zákona,
 15. nariaďuje obstaranie dokumentácie skutočného realizovania stavby alebo zjednodušenej dokumentácie podľa § 104 stavebného zákona,
 16. prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie podľa § 105 až 107 stavebného zákona,
 17. vydáva súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom podľa § 120 stavebného zákona,
 18. rozhoduje o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebných úradov vstupovať na pozemky a stavby podľa § 134 stavebného zákona ,
 19. rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe podľa § 135 stavebného zákona ,
 20. vydáva súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom podľa § 120 stavebného zákona

1.4 Vykonávanie štátneho stavebného dohľadu

Vykonávanie štátneho stavebného dohľadu zabezpečuje orgán štátneho stavebného dohľadu, ktorými sú poverení pracovníci stavebného úradu podľa § 99 písm. a) stavebného zákona

 1. orgán štátneho stavebného dohľadu vykonáva ŠSD podľa § 98 až 101 a § 102 ods. 1 a 5 stavebného zákona.
 2. orgán štátneho stavebného dohľadu nariaďuje skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb podľa § 101 stavebného zákona,
 3. orgán štátneho stavebného dohľadu vyzve na urobenie nápravy podľa § 102 ods. 1 a 5 stavebného zákona.

1.5 Evidenčná činnosť obce ako stavebného úradu

Obec ako stavebný úrad je povinná vykonávať evidenčnú činnosť a poskytovať informácie do informačného systému v súlade s § 130, 131 a 132 stavebného zákona. Obec ako stavebný úrad:

 • vedie evidenciu a ukladá rozhodnutia, vrátane všetkých písomností a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu podľa § 131 a 132 stavebného zákona.

1.6 Poskytovanie informácií do informačného systému

Obec ako stavebný úrad je povinná vykonávať evidenčnú činnosť a poskytovať informácie do informačného systému v súlade s § 130, 131 a 132 stavebného zákona. Obec ako stavebný úrad:

 • zabezpečuje činnosti vyplývajúce z poskytovania informácií do informačného systému o výstavbe podľa 130 ods. 5 stavebného zákona,

1.7  Iné súvisiace činnosti

Činnosti súvisiace s činnosťou obce ako stavebného úradu:

 • prešetrovanie petícií a sťažností,
 • zabezpečenie výkonu rozhodnutí podľa zákona o správnom konaní,
 • rozhodovanie o opravných prostriedkoch,
 • spravodajská činnosť podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike a vyhlášky Štatistického úradu SR, ktorou sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní na príslušný rok. – Pri výkone činnosti stavebného úradu obec vyrubuje správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

a) Prešetrovanie petícií a sťažností

 • obec prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb súvisiace s pôsobnosťou stavebného úradu podľa zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v rozsahu svojej pôsobnosti,
 • obec vybavuje petície občanov a právnických osôb súvisiace s pôsobnosťou stavebného úradu podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v rozsahu svojej pôsobnosti.

b) Výkon rozhodnutí podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov:

 • obec zabezpečuje výkon rozhodnutia, ktoré vydala v prvom stupni ako stavebný úrad, podľa § 71 a nasl. správneho poriadku.

c) Výkon štátnej správy podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov:

 • obec rozhoduje v autoremedúre o odvolaniach proti rozhodnutiam, ktoré vydala ako stavebný úrad, podľa § 57 ods. 1 správneho poriadku,
 • povoľuje alebo nariaďuje obnovu konania vo veciach, v ktorých rozhodla v poslednom stupni ako stavebný úrad, podľa § 63 ods. 1 správneho poriadku,
 • rozhoduje o proteste prokurátora podanému proti vlastným rozhodnutiam, ak mu vyhovie, podľa § 69 ods. 1 správneho poriadku.

d) Výkon spravodajskej činnosti

 • obec ako stavebný úrad plní funkciu spravodajskej jednotky k štvrťročnému štatistickému výkazu Inv 3-04 o začatých, rozostavaných a dokončených bytoch v zmysle § 18 zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. a vyhlášky Štatistického úradu SR, ktorou sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní na príslušný rok, ktorá sa uverejňuje v Zbierke zákonov SR.

Tlačivá pre stavebný úrad:

Návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Ohlásenie drobnej stavby
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením
Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby
Žiadosť o zmenu užívania stavby
Žiadosť o pridelenie súpisného čísla
Žiadosť o povolenie terénnych úprav

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?page_id=7814