Hlavný kontrolór obce

JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M

hlavný kontrolór obce, 10% pracovný úväzok

Náplň práce hlavného kontrolóra:

  • vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dni pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým, (v obci Kojšov na informačných tabuliach obce a na internetovej stránke obce),
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
  • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka,
  • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
  • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
  • je povinný vykonávať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
  • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným: môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

Postavenie a činnosť hlavného kontrolóra obce je upravená v § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

Na stiahnutie

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2024

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?page_id=60