Hlavný kontrolór obce

JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M

hlavný kontrolór obce, 10% pracovný úväzok

Náplň práce hlavného kontrolóra:

  • vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dni pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým, (v obci Kojšov na informačných tabuliach obce a na internetovej stránke obce),
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
  • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka,
  • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
  • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
  • je povinný vykonávať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
  • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným: môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

Postavenie a činnosť hlavného kontrolóra obce je upravená v § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

Na stiahnutie

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?page_id=60