Category: Verejné súťaže

Výberové konanie – prenájom pozemku

v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a odsek 1 písm.c) v spojení s § 9a ods.1 a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Kojšove č. 117/2023 zo dňa 23.11.2023 zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosti – pozemky vo vlastníctve Obce Kojšov formou výberového konania, č.j.:

VK-PP-04/2023

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8867

Výberové konanie – predajňa potravín

Obec Kojšov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory vo vlastníctve obce Kojšov formou výberového konania, za účelom prevádzky predajne potravín, mäsa a mäsových výrobkov. Termín doručenia prihlášok je do 3.7.2023 do 14:00 hodiny.

Výberové konanie

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8590

Prenájom priestorov

Obec Kojšov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory vo vlastníctve Obce Kojšov formou výberového konania č.j.:VK-PP-03/2023, na účely prevádzkovania predajne potravín, mäsa a mäsových výrobkov.

Výberové konanie č.j.:VK-PP-03/2023

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8505

Výberové konanie – predajňa potravín

Obec Kojšov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory formou výberového konania na účely prevádzkovania predajne potravín.

Výberové konanie č.j.: VK-PP-02/2023

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8325

Výberové konanie – predajňa mäsa a mäsových výrobkov

Obec Kojšov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory formou výberového konania na účely prevádzkovania predajne mäsa a mäsových výrobkov.

Výberové konanie č.j.: VK-PP-01/2023

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8329

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Obec Kojšov v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov týmto vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov nachádzajúcich sa pri budove Obecného úradu: 055 52  Kojšov 3, katastrálne územie Kojšov.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=7600

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=7149

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Obec Kojšov v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov týmto
v y h l a s u j e
obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov nachádzajúcich sa pri budove Obecného úradu, 055 52 Kojšov 3, katastrálne územie Kojšov.

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=6931