Výberové konanie – prenájom pozemku

v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a odsek 1 písm.c) v spojení s § 9a ods.1 a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Kojšove č. 117/2023 zo dňa 23.11.2023 zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosti – pozemky vo vlastníctve Obce Kojšov formou výberového konania, č.j.:

VK-PP-04/2023

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8867