Miestne dane a poplatok

Všeobecné informácie:

 • Obecný úrad Kojšov vykonáva úlohy vyplývajúce z postavenia Obce Kojšov ako správcu miestnych daní a správcu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 • Základným hmotnoprávnym predpisom v tejto oblasti je zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a procesnoprávnym predpisom v oblasti správy daní je zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Dňom 1. 1. 2024 nadobudli účinnosť:
  • Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kojšov č. 1/2023 o miestnych daniach,
  • Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kojšov č. 2/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Tieto VZN sú zverejnené v časti „Obecný úrad/Všeobecne záväzné nariadenia“ a sú taktiež každému prístupné na Obecnom úrade Kojšov.

Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na Obecnom úrade Kojšov vybavuje: Mgr. Ľubomír Kollár, tel. č.: +421 53 4883216  e-mail: urad@kojsov.sk.

               

Najčastejšie vyrubované miestne dane v obci Kojšov:

Daň z nehnuteľností:

 • Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome, ktoré sa nachádzajú na území obce Kojšov.
 • Priznanie k dani z nehnuteľností ( editovateľné tlačivo – viď. odkaz 1 ) je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane, t. j. obci Kojšov, do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
 • Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.  Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Daň za psa:

 • Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Výnimky ustanovuje § 22 ods. 2 zák. č. 582/2004 Z. z..
 • Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je: a)vlastníkom psa alebo: b)držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
 • Základom dane je počet psov.
 • Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
 • Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.

Poučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam, platné od 1. 9. 2023 – viď odkaz 2.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“):

 • Poplatok sa platí v zmysle § 77 zák. č. 582/2004 Z. z..
 • Ak nie je v zák. č. 582/2004 Z. z. ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je: a)fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“), b)právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie, c)podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
 • Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Namiesto poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, preberá povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny, je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.
 • Prípady, resp. podmienky zníženia alebo odpustenia poplatku, vrátane špecifikácie dokladov, ktoré je potrebné doložiť k uplatneniu zníženia alebo odpustenia poplatku na základe žiadosti, upravuje článok 6 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Kojšov č. 2/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Odkazy:

 1. https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/novy-podadresar/
 2. https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/poucenie-vyplnenie-priznania-k-miestnym-daniam-platne-od-1-9-2023/

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?page_id=7821