Dane a poplatky

Všeobecné informácie:

 • Obecný úrad vykonáva úlohy vyplývajúce z postavenia obce Kojšov ako správcu miestnych daní a správu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 • Základným hmotnoprávnym predpisom v tejto oblasti je zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a procesnoprávnym predpisom v oblasti správy daní je zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Miestne dane a poplatky

Vybavuje: Mgr. Ľubomír Kollár , tel. č. 053/4883230 ,  e-mail: urad@kojsov.sk

               

Daň z nehnuteľností:

 • Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome, ktoré sa nachádzajú na území obce Kojšov
 • Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (tlačivo si vytlačíte z viď. príloha) je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.
 • Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľností. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia.
 • Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

V prípade potreby viacerých príloh k jednotlivým oddielom priznania k miestnym daniam sú dostupné aj jednotlivé oddiely v samostatných dokumentoch.

Daň za psa:

 • Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
 • Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
 • Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku resp. zániku daňovej povinnosti. Písomné oznámenie sa doručuje na obecný úrad a musí obsahovať najmä označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy vlastníka, resp. držiteľa, druhy vykonaných veterinárnych očkovaní.
 • Daň za psa obec vyrubí formou rozhodnutia.

Miestny poplatok za komunálne odpady :

 • Miestny poplatok za komunálne odpady sa platí za komunálne odpady , ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný a právnická osoba, ktorá podniká na území obce.
 • Pokiaľ sa osoba nezdržiava na území obce Kojšov viac ako 90 dní v zdaňovacom období, je potrebné do 31.01. predložiť obecnému úradu čestné prehlásenie spolu s prílohami:

-potvrdenie zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu mimo región

-potvrdenie o štúdiu – pri študentovi ubytovanom na internáte

-potvrdenie príslušnej obce o tom, že sa poplatník, ktorý má síce trvalý pobyt v obci Kojšov, zdržuje na jej území 

Príloha:

Editovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?page_id=7821