Projekty obce

Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Zastávka – novostavba, Obec Kojšov par. č. 804

Izba tradícií a osobností obce Kojšov

Rozšírenie systému nakladania s odpadom v obci Kojšov

Rozšírenie kamerového systému obce Kojšov

Rekonštrukcia miestnej komunikácie

Zdroj tepla KD Kojšov – CBQ7
Predmetom projektu je modernizácia existujúceho zdroja tepla pre zabezpečenie dodávky tepla pre objekt kultúrneho domu. Vykurovanie objektu bude riešené splitovým tepelným čerpadlom vzduch – voda AERO SLM 6-17 tepelného výkonu A7/W35 – 21,2 kW, čím sa zníži primárna energetická náročnosť. Navrhovanou výstavbou nového zdroja tepla na báze OZE sa dosiahne zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla, zníženie emisií znečisťujúcich látok a zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia.
Očakávané zníženie spotreby elektrickej energie je na úrovni cca 3,05 MWh/rok.
Termín realizácie: 09-10/2022

Zdroj tepla pre Materskú školu – CBQ8
Predmetom projektu je modernizácia existujúceho zdroja tepla pre zabezpečenie dodávky tepla pre objekt materskej školy. Novým navrhovaným zdrojom tepla, ktorý bude integrovaný do existujúceho zdroja tepla a zabezpečí vykurovanie objektu bude plynové tepelné čerpadlo vzduch voda typ K18 s tepelným výkonom maximálne 1x 18,9 kW (pri A7/W35). Navrhovanou výstavbou nového zdroja tepla na báze OZE sa dosiahne zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla, zníženie emisií znečisťujúcich látok a zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia.
Očakávané úspora plynu je 360,7575 m3 /rok.
Termín realizácie: 09-10/2022

Galéria Juraja Jakubiska

Riešenie migračných výziev v obci Kojšov

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?page_id=4118