Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu

(1) Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore s osobitným predpisom[1]  môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba orgánu štátnej správy (napr. príslušnému Okresnému úradu, Odboru starostlivosti o životné prostredie) alebo obci.

(2) Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci.

(3) Oznámenie oznamovateľ oznamuje písomne, emailom alebo, telefonicky.

(4) Oznámenie obsahuje najmä:

  1. meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej  osoby, kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail),

  2. územie, LV, parc. č. nehnuteľnosti, kde sa nezákonne umiestnený odpad nachádza,

  3. druh odpadu (zmesový komunálny odpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad, apod.),

  4. druh pozemku – spevnené plochy, orná pôda, lúky a pasienky, vodný tok, pobrežné pozemky, inundačné územia apod.,

  5. množstvo odpadu (odhadom) alebo plocha znečistená odpadom.

(5) Kontaktné údaje k oznámeniu nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu sú zverejnené na webovom sídle obce alebo úradnej tabuli.

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?page_id=3617