Všeobecne záväzne nariadenia

Číslo VZNPremdet VZNÚčinnosť (od)
3/2019Všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady01.01.2020
2/2019Všeobecne záväzné nariadenie obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Kojšov
11.12.2019
1/2019Všeobecné záväzné nariadenie o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Kojšov13.02.2019
4/2016Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kojšov04.07.2016
1/2016 Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach prideľovania nájomných bytov na území obce Kojšov01.01.2016
3/2015Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kojšov01.04.2015
2/2015Všeobecne záväzné o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp, podľa miestnych podmienok na území obce Kojšov01.04.2015
1/2015Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Kojšov01.01.2015
1/2014Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Kojšov01.01.2014
2/2013Všeobecne zaväzné nariadenie o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Kojšov01.07.2013
1/2013Všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady01.01.2013

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?page_id=3291