Informácie o zámere „SKIPARK Kojšovská hoľa“

Obec Kojšov podľa § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon“) ako dotknutá obec informuje verejnosť o zámere navrhovateľa:

 

NOAD s. r. o., Werferova 1/2582, 040 01 Košice v zastúpení spoločnosťou

ENVICONSULT spol. s r. o., Obežná 7, 010 08 Žilina

k navrhovanej činnosti:

„SKIPARK Kojšovská hoľa“.

 

Predmetný zámer bol doručený na tunajší úrad dňa 17. 10. 2016.

Do zámeru je možné nahliadnuť na Obecnom úrade Kojšov, 055 52 Kojšov č. 3.Zámer podľa zákona bude verejnosti sprístupnený v pracovných dňoch počas úradných hodín po dobu 21 dní, t. j. od 20. 10. 2016 do 11. 11. 2016.Zámer je zároveň elektronicky prístupný na webovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/skipark-kojsovska-hola.

Verejnosť môže v lehote do 21 dní od zverejnenia predmetného zámeru dotknutou obcou (Obec Kojšov) podávať svoje písomné pripomienky a stanoviská k zámeru navrhovanej činnosti „SKIPARK Kojšovská hoľa“ na adrese:

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie,

Námestie Ľudovíta , 812 35 Bratislava

 

e-mail: peter.lukac@enviro.gov.sk

 

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=3659