VÝZVA HA ÚHRADU DAŇOVÝCH A INÝCH NEDOPLATKOV

Obec Kojšov vyzýva všetky fyzické osoby (občanov) a právnické osoby, ktoré majú k dnešnému dňu neuhradené záväzky voči obci (miestne dane, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, odber pitnej vody, nájomné ….), aby tieto uhradili najneskôr do 31. decembra 2022.

Výzva na úhradu daňových a iných nedoplatkov

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8114