Oznámenie o doručení písomnosti

Obec Kojšov v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o ohlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

adresátka písomnosti:         Jana KAPINOSOVÁ, nar. 1977

trvale bytom: 055 52 Kojšov,

že jej má byť doručená písomnosť z Okresného súdu Spišská Nová Ves, 5Csp/24/2023-85.

Písomnosť je uložená na Obecnom úrade Kojšov, 055 52 Kojšov 3. Adresátka si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote do 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na obecnom úrade, v čase úradných hodín obecného úradu.

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8525