Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 4/2023

Obecný úrad Kojšov informuje, že dňa 18. 7. 2023 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 4/2023, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 5/2022 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj (ďalej len „nariadenie“). V súlade s ustanovením § 8 ods. 11 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov je nariadenie prístupné každému, kto o to prejaví záujem, na Obecnom úrade Kojšov, 055 52 Kojšov 3. Nariadenie je súčasne prílohou tejto informácie.

Nariadenie

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8697