ZVEREJNENIE CENOVÝCH PONÚK k výberovému konaniu Obce Kojšov č.j.: VK-PP-04/2023

Obec Kojšov (ďalej aj len „obec) v zmysle § 9aa ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a § 9a ods. 11 zákona, ako aj v súlade s ustanoveniami čl. 14 ods. 1 a čl. 10 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom obce Kojšov zo dňa 23.11.2023, zverejňuje jedinú došlú cenovú ponuku k výberovému konaniu obce č.j.: VK-PP-04/2023.

Prihláška záujemcu – žiadateľa: Mestské lesy Košice, a.s. zo dňa 4.1.2024 do výberového konania č.j.: VK-PP-04/2023, súčasťou ktorej je aj zverejňovaná cenová ponuka (bod 4.), tvorí prílohu tohto zverejnenia.

V Kojšove, dňa 19. 1. 2024

MVDr. Tatiana Andrašková, starostka obce

Príloha zverejnenia

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8962