Povinné informácie v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z. z.

Povinné informácie v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z. z.

Spôsob získania informácií

Informácie možno získať:

1) Osobne na Obecnom úrade Kojšov, Kojšov 3

Stránkové hodiny:

Pondelok 07.30 hod. – 12.00 hod. | 13.00 hod. – 16.00 hod.

Utorok 07.30 hod. – 12.00 hod. | 13.00 hod. – 16.00 hod.

Streda 07.30 hod. – 12.00 hod. | 13.00 hod. – 16.00 hod.

Štvrtok nestránkový deň

Piatok 07.30 hod. – 12.00 hod. | 13.00 hod. – 16.00 hod.

Na nahliadnutie priamo v kancelárií sú:

– základné informácie podľa § 5 zákona č. 211/2000 Z. z.

– termíny rokovaní OcZ a program rokovania OcZ

– uznesenia OcZ a zápisnice z rokovania OcZ

– zbierky zákonov

– všeobecne záväzné nariadenia Obce Kojšov

– Štatút Obce Kojšov

2) Prostredníctvom siete internet – na adrese www.kojsov.sk

– základné informácie podľa § 5 zákona č. 211/2000 Z. z.

– termíny rokovaní OcZ a program rokovania OcZ

– uznesenia OcZ

– zbierky zákonov

– všeobecne záväzné nariadenia Obce Kojšov

– Štatút Obce Kojšov

– nakladanie s obecným majetkom (dražby, odpredaje, verejné súťaže)

– kultúrne spoločenské informácie

3) Na verejnej úradnej tabuli obce umiestnenej pred budovou Obecného úradu, Kojšov 3,  základné informácie podľa § 5 zákona č. 211/2000 Z. z.

4) Podaním žiadosti:

– písomne v podateľni na Obecnom úrade v Kojšove, Kojšov 3

alebo poštou na adresu: Obecný úrad Kojšov, Kojšov 3, 055 52

– prostredníctvom elektronickej pošty na adrese : podatelna@kojsov.sk

– faxom : 055/4883216

Proti rozhodnutiu obce o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva Obci Kojšov. O odvolaní rozhoduje starostka obce.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku, podaní na Okresnom súde v Košiciach, v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia o odmietnutí žiadosti.

Obec Kojšov sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zákonom č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, ďalším zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré sa dotýkajú územnej samosprávy, Štatútom Obce Kojšov, všeobecne záväznými nariadeniami Obce Kojšov a ďalšími vnútornými predpismi obce.

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?page_id=1930