Category: Novinky na stránke

Vodíková stratégia Košického kraja

Zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente.

Informácia pre verejnosť

Oznámenie

Strategický dokument

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8560

Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030

Zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente.

Informácia pre verejnosť

SEA – oznámenie

Strategický dokument

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8553

Uznesenie z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Uznesenie z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojšove, konaného dňa 12.5.2023

Uznesenie

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8530

Oznámenie o doručení písomnosti

Obec Kojšov v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o ohlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

adresátka písomnosti:         Jana KAPINOSOVÁ, nar. 1977

trvale bytom: 055 52 Kojšov,

že jej má byť doručená písomnosť z Okresného súdu Spišská Nová Ves, 5Csp/24/2023-85.

Písomnosť je uložená na Obecnom úrade Kojšov, 055 52 Kojšov 3. Adresátka si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote do 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na obecnom úrade, v čase úradných hodín obecného úradu.

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8525

Deň matiek – pozvánka na posedenie

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8518

Oznámenie o doručení písomnosti

Obec Kojšov v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o ohlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

adresátka písomnosti:         Jana KAPINOSOVÁ, nar. 1977

trvale bytom: 055 52 Kojšov,

že jej má byť doručená písomnosť z Okresného súdu Spišská Nová Ves, 5Csp/56/2023.

Písomnosť je uložená na Obecnom úrade Kojšov, 055 52 Kojšov 3. Adresátka si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote do 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na obecnom úrade, v čase úradných hodín obecného úradu.

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8509

Deň matiek

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8503

Prenájom priestorov

Obec Kojšov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory vo vlastníctve Obce Kojšov formou výberového konania č.j.:VK-PP-03/2023, na účely prevádzkovania predajne potravín, mäsa a mäsových výrobkov.

Výberové konanie č.j.:VK-PP-03/2023

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8505

Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027 – 2030

Zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente.

Informácia pre verejnosť

Oznámenie o strategickom dokumente

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8489

Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji

Zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente.

Informácia pre verejnosť

Oznámenie o strategickom dokumente

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8485

Load more