Rozšírenie systému nakladania s odpadom v obci Kojšov

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt
Prijímateľ: Obec Kojšov
Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2017-1
Kód ITMS: 312061G383
Termín realizácie projektu: 04 – 12/2018
Celková zazmluvnená suma:  228 385,10 EUR

 

Projekt je realizovaný v obci Kojšov, ktorá sa nachádza v okrese Gelnica. V obci žije 713 obyvateľov, z toho 80 obyvateľov sú príslušníci MRK, ktorí sú viacnásobne postihnutí prvkami marginalizácie, čo mnohokrát spôsobuje ich izolovanosť a odkázanosť na sociálnu pomoc štátu.
 

Cieľom projektu je zvýšiť počet MRK domácností so zlepšenými podmienkami na bývanie a počet pracovných miest pre MRK, prostredníctvom naplnenia merateľných ukazovateľov:

  1. P0883– Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania zberného dvora – 80 osôb
  2. P0263– Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania stojísk  – 80 osôb
  3. P0527– Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach – 1 pracovné miesto

Predmetom projektu je vybudovanie zberného dvora, troch stojísk a obstarania dopravnej techniky, v  súlade s aktivitami Operačný program Ľudské zdroje  v rámci ŠC  6.1.1., aktivita A. Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu. Umiestnenie troch stojísk je v bezprostrednej blízkosti obydlí MRK, kde žije viac ako 80% MRK v min. 3 obydliach. Zberný dvor je lokalizovaný na okraji obce.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci

Operačného programu Ľudské zdroje“

 www.esf.gov.sk, www.mv.gov.sk

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?page_id=4120