Category: Novinky na stránke

Výzva starostu obce

Starosta obce Kojšov vyzýva občanov, ktorí majú záujem o zachovanie a pokračovanie činnosti Telovýchovnej jednoty Kojšov, aby sa zapojili do jej ďalšieho fungovania prostredníctvom aktívneho členstva vo výbore.

Veríme, že Vám osud športového klubu v našej obci nie je ľahostajný a radi svojím aktívnym prístupom pomôžete a prispejete k udržaniu a rozvoju športovej činnosti dôležitej a potrebnej najmä pre naše deti a mládež.

Prosíme záujemcov aby sa prihlásili na obecnom úrade v Kojšove, alebo na tel. kontakte 0905 626 748

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=3830

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

Obec Kojšov v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov týmto

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov nachádzajúcich sa na adrese: 055 52  Kojšov 308, katastrálne územie Kojšov.

Viac informácií o verejnej obchodnej súťaži (pdf)

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=3816

Výzva na predkladanie ponúk – Ťažba a Manipulácia dreva

Výzva na predkladanie ponúk – Ťažba a Manipulácia dreva (.pdf)

Výzva na predkladanie ponúk – príloha č. 1 (.pdf)

Výzva na predkladanie ponúk – príloha č. 2 (.pdf)

 

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=3802

Informácia o zámere

„Regulácia a úprava potoka v intraviláne obce Kojšov – zmena“

Obec Kojšov podľa § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon“) ako dotknutá obec informuje verejnosť o zámere navrhovateľa:

Obec Kojšov, Kojšov 3, 055 52 Kojšov

k navrhovanej činnosti:

„Regulácia a úprava potoka v intraviláne obce Kojšov – zmena“.

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=3793

Program hospodárskeho rozvoja obce Kojšov na roky 2016 až 2022

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR), spolu s územným plánom predstavuje základný a kľúčový dokument pre riadenie rozvojových aktivít miestnej samosprávy. Vychádza z poznania konkrétnych podmienok a situácie riešeného územia a aktuálnych potrieb miestnych obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov pôsobiacich v území. Čítaj viac

 

 

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=3710

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Obec Kojšov v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov týmto

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov nachádzajúcich sa na adrese: 055 52  Kojšov 308, katastrálne územie Kojšov.

Viac informácií o verejnej obchodnej súťaži (pdf)

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=3699

Výzva na predkladanie cenových ponúk – Mestské lesy Košice

Spoločnosť Mestské lesy Košice vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúka v oblasti ťažbovej činnosti. Viac informácií o podmienkach a možnostiach na predkladanie ponúk nájdete na nasledujúcom odkaze.

Výzva na predkladanie cenových ponúk (pdf)

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=3695

Preventívne protipožiarne kontroly

Obecný úrad v Kojšove, oznamuje občanom, že na základe poverenia starostu obce na vykonávanie „Preventívnych protipožiarnych prehliadok v zmysle Zákona č.314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi začnú dňom: 04.11.2016 kontrolné skupiny zložené z členov Dobrovoľného hasičského zboru obce Kojšov vykonávať preventívne protipožiarne kontroly nehnuteľností v obci.

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=3679

Prieskum verejnej mienky

Vážení obyvatelia,

v súvislosti so spracovávanou „Stratégiou prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti pre región MAS HNILEC“ chceme prostredníctvom predloženého dotazníka získať informácie súvisiace s vnímaním pocitu bezpečnosti obyvateľmi vybraných obcí a zistiť ich názor na prácu polície (t. j. spokojnosť, resp. nespokojnosť, prípadne aj odporúčania občanov pre skvalitnenie práce polície do budúcnosti).

Hneď v úvode Vás chceme upozorniť na skutočnosť, že predkladaný dotazník je anonymný. V snahe získať pravdivý, objektívny a neskreslený obraz o tejto problematike Vás preto žiadame pravdivo odpovedať na všetky otázky.

Zvolené odpovede v jednotlivých otázkach označte v políčku priradenom na odpovede krížikom.

Privítame maximálnu otvorenosť a znovu zdôrazňujeme, že ide o anonymný prieskum! Za pravdivé vyplnenie dotazníka vopred ďakujeme.

MAS HNILEC o.z.

Pre vyplnenie dotazníka prosím kliknite na nasledovný link:

http://www.mashnilec.sk/prieskum-verejnej-mienky/

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=3676

Informácie o zámere „SKIPARK Kojšovská hoľa“

Obec Kojšov podľa § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon“) ako dotknutá obec informuje verejnosť o zámere navrhovateľa:

 

NOAD s. r. o., Werferova 1/2582, 040 01 Košice v zastúpení spoločnosťou

ENVICONSULT spol. s r. o., Obežná 7, 010 08 Žilina

k navrhovanej činnosti:

„SKIPARK Kojšovská hoľa“.

 

Predmetný zámer bol doručený na tunajší úrad dňa 17. 10. 2016.

Do zámeru je možné nahliadnuť na Obecnom úrade Kojšov, 055 52 Kojšov č. 3.Zámer podľa zákona bude verejnosti sprístupnený v pracovných dňoch počas úradných hodín po dobu 21 dní, t. j. od 20. 10. 2016 do 11. 11. 2016.Zámer je zároveň elektronicky prístupný na webovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/skipark-kojsovska-hola.

Verejnosť môže v lehote do 21 dní od zverejnenia predmetného zámeru dotknutou obcou (Obec Kojšov) podávať svoje písomné pripomienky a stanoviská k zámeru navrhovanej činnosti „SKIPARK Kojšovská hoľa“ na adrese:

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie,

Námestie Ľudovíta , 812 35 Bratislava

 

e-mail: peter.lukac@enviro.gov.sk

 

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=3659

Load more