Archív kategórii: Novinky na stránke

jún 15

ŠTVRŤSTOROČIE ĽUDSKOSTI

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=3837

máj 31

Výzva starostu obce

Starosta obce Kojšov vyzýva občanov, ktorí majú záujem o zachovanie a pokračovanie činnosti Telovýchovnej jednoty Kojšov, aby sa zapojili do jej ďalšieho fungovania prostredníctvom aktívneho členstva vo výbore.

Veríme, že Vám osud športového klubu v našej obci nie je ľahostajný a radi svojím aktívnym prístupom pomôžete a prispejete k udržaniu a rozvoju športovej činnosti dôležitej a potrebnej najmä pre naše deti a mládež.

Prosíme záujemcov aby sa prihlásili na obecnom úrade v Kojšove, alebo na tel. kontakte 0905 626 748

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=3830

mar 23

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

Obec Kojšov v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov týmto

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov nachádzajúcich sa na adrese: 055 52  Kojšov 308, katastrálne územie Kojšov.

Viac informácií o verejnej obchodnej súťaži (pdf)

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=3816

mar 16

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov

POZVÁNKA

v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení

zvolávam

pätnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov,

ktoré sa uskutoční dňa 17.03.2017 o 17:30 hod v zasadačke Obecného úradu v Kojšove

     s navrhovaným programom:

 1. Otvorenie – schválenie programu rokovania

 2. Určenie zapisovateľa, voľba členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 3. Kontrola plnenia uznesení

 4. Stanovisko HK obce Kojšov k návrhu rozpočtu obce Kojšov na rok 2017 a roky 2017 – 2019

 5. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce Kojšov na rok 2017

 6. Prejednanie a schválenie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Kojšov

 7. Schválenie žiadosti o NFP – Rozšírenie systému nakladania s odpadom v obci Kojšov

 8. Prejednanie žiadostí a sťažností

 9. Informácie o dianí v obci

 10. Diskusia

 11. Uznesenie – záver 

      Ing. Anton Bašniar

starosta obce    

Pozvánka v pdf

 

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=3808

feb 28

Výzva na predkladanie ponúk – Ťažba a Manipulácia dreva

Výzva na predkladanie ponúk – Ťažba a Manipulácia dreva (.pdf)

Výzva na predkladanie ponúk – príloha č. 1 (.pdf)

Výzva na predkladanie ponúk – príloha č. 2 (.pdf)

 

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=3802

Staršie «