Category: Úradná tabuľa

Oznámenie o doručení písomnosti

Obec Kojšov v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o ohlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

adresátka písomnosti: Jana KAPINOSOVÁ, nar. 1977

trvale bytom:                 055 52 Kojšov,

že jej má byť doručená písomnosť z Okresného súdu Spišská Nová Ves, 5Csp/56/2023-101.

Písomnosť je uložená na Obecnom úrade Kojšov, 055 52 Kojšov 3. Adresátka si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote do 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na obecnom úrade, v čase úradných hodín obecného úradu.

Vyvesené dňa: 21. 8. 2023

Dátum zvesenia: 6. 9. 2023

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8729

Envirostratégia okresu Gelnica do roku 2030

Zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente.

Informácia pre verejnosť

Oznámenie

Strategický dokument – návrh

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8692

Oznámenie o doručení písomnosti

Obec Kojšov v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o ohlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

adresátka písomnosti: Jana KAPINOSOVÁ, nar. 1977

trvale bytom:                 055 52 Kojšov,

že jej má byť doručená písomnosť z Okresného súdu Spišská Nová Ves, 5Csp/56/2023-101.

Písomnosť je uložená na Obecnom úrade Kojšov, 055 52 Kojšov 3. Adresátka si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote do 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na obecnom úrade, v čase úradných hodín obecného úradu.

Vyvesené dňa: 4. 7. 2023

Dátum zvesenia: 20. 7. 2023

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8654

Oznámenie o doručení písomnosti

Obec Kojšov v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o ohlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

adresátka písomnosti: Jana KAPINOSOVÁ, nar. 1977

trvale bytom:                055 52 Kojšov,

že jej má byť doručená písomnosť z Okresného súdu Spišská Nová Ves, 5Csp/24/2023-93.

Písomnosť je uložená na Obecnom úrade Kojšov, 055 52 Kojšov 3. Adresátka si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote do 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na obecnom úrade, v čase úradných hodín obecného úradu.

Vyvesené dňa: 4. 7. 2023

Dátum zvesenia: 20. 7. 2023

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8651

Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov

Starostka obce MVDr. Tatiana Andrašková v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov, ktoré sa uskutoční dňa 7. júla 2023  (piatok) so začiatkom o 18:00 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti budovy Obecného úradu v Kojšove.

Pozvánka

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8645

Verejná vyhláška – Východoslovenská distribučná, a.s.

Verejná vyhláška

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8594

Výberové konanie – predajňa potravín

Obec Kojšov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory vo vlastníctve obce Kojšov formou výberového konania, za účelom prevádzky predajne potravín, mäsa a mäsových výrobkov. Termín doručenia prihlášok je do 3.7.2023 do 14:00 hodiny.

Výberové konanie

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8590

Pozvánka na 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka obce MVDr. Tatiana Andrašková v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov, ktoré sa uskutoční dňa 16. 6. 2023  (piatok) so začiatkom o 18:00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu Kojšov.

Pozvánka s programom

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8580

Uznesenie z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Uznesenie z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojšove, konaného dňa 12.5.2023

Uznesenie

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8530

Prenájom priestorov

Obec Kojšov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory vo vlastníctve Obce Kojšov formou výberového konania č.j.:VK-PP-03/2023, na účely prevádzkovania predajne potravín, mäsa a mäsových výrobkov.

Výberové konanie č.j.:VK-PP-03/2023

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8505

Load more