február 2023 archive

Juraj Jakubisko

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8349

Zmena úradných hodín Obecného úradu Kojšov

Starostka obce Kojšov MVDr. Tatiana Andrašková oznamuje, že dňom 1. 3. 2023 dochádza k zmene úradných hodín Obecného úradu Kojšov, tak ako to vyplýva z doloženej prílohy.
Rozsah úradných hodín sa rozširuje z doterajších 28 h. týždenne na 36 h. týždenne.

Úradné hodiny od 1.3.2023

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8343

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Obec Kojšov oznamuje začatie správneho konania vo veci Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny.

Žiadosť

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8332

Výberové konanie – predajňa potravín

Obec Kojšov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory formou výberového konania na účely prevádzkovania predajne potravín.

Výberové konanie č.j.: VK-PP-02/2023

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8325

Výberové konanie – predajňa mäsa a mäsových výrobkov

Obec Kojšov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory formou výberového konania na účely prevádzkovania predajne mäsa a mäsových výrobkov.

Výberové konanie č.j.: VK-PP-01/2023

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8329

FAŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA

Obec Kojšov pozýva širokú verejnosť na 8. ročník podujatia „FAŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8310

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kojšov

Obecné zastupiteľstvo obce Kojšov v súlade s ustanovením §18a, ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 29 zo dňa 3.2.2023, vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Kojšov na deň 17.3.2023.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kojšov

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8164