január 2023 archive

Pozvánka na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka obce MVDr. Tatiana Andrašková v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov, ktoré sa uskutoční dňa 3.2.2023 t.j. v piatok o 18:00 hod. v  priestoroch obecného úradu v Kojšove.

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8298

Stratégia pre integráciu MRK v okrese Gelnica na obdobie rokov 2019 – 2027 (výhľadovo 2030)

Zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente; informácia.

Informácia o oznámení

Návrh aktualizácie stratégie

Návrh prílohy 2

Oznámenie SEA Gelnica

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8262

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny dňa:

16. januára 2023 od 09:10 h. do 15:30 h. : čísla domov: 0, 56, 218 – 400

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8251

Oznam

Obec Kojšov pripomína všetkým fyzickým osobám ( občanom ) a právnickým osobám, ktorým vznikla k 1. 1. 2023 daňová povinnosť, že sú povinní podať priznanie, resp. čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. januára 2023.

Oznam

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8205