január 2024 archive

Ples obce Margecany

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=9005

Pozvánka na 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov

Starostka obce MVDr. Tatiana Andrašková v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov, ktoré sa uskutoční dňa 30. januára 2024 (utorok) so začiatkom o 18:00 hod. v budove Kultúrneho domu v Kojšove.

Pozvánka

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8996

Voľby prezidenta SR v roku 2024

Adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8993

Voľby prezidenta SR v roku 2024

Informácia pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky – Spôsob hlasovania

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8991

Voľby prezidenta SR v roku 2024

Informácia pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky – Hlasovací preukaz

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8988

Fašiangová zabíjačka

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8982

Voľby prezidenta SR v roku 2024

Vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8979

Voľby prezidenta SR v roku 2024

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8977

ZVEREJNENIE CENOVÝCH PONÚK k výberovému konaniu Obce Kojšov č.j.: VK-PP-04/2023

Obec Kojšov (ďalej aj len „obec) v zmysle § 9aa ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a § 9a ods. 11 zákona, ako aj v súlade s ustanoveniami čl. 14 ods. 1 a čl. 10 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom obce Kojšov zo dňa 23.11.2023, zverejňuje jedinú došlú cenovú ponuku k výberovému konaniu obce č.j.: VK-PP-04/2023.

Prihláška záujemcu – žiadateľa: Mestské lesy Košice, a.s. zo dňa 4.1.2024 do výberového konania č.j.: VK-PP-04/2023, súčasťou ktorej je aj zverejňovaná cenová ponuka (bod 4.), tvorí prílohu tohto zverejnenia.

V Kojšove, dňa 19. 1. 2024

MVDr. Tatiana Andrašková, starostka obce

Príloha zverejnenia

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8962

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8938

Load more