mar 23

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

Obec Kojšov v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov týmto

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov nachádzajúcich sa na adrese: 055 52  Kojšov 308, katastrálne územie Kojšov.

Viac informácií o verejnej obchodnej súťaži (pdf)

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=3816

feb 28

Výzva na predkladanie ponúk – Ťažba a Manipulácia dreva

Výzva na predkladanie ponúk – Ťažba a Manipulácia dreva (.pdf)

Výzva na predkladanie ponúk – príloha č. 1 (.pdf)

Výzva na predkladanie ponúk – príloha č. 2 (.pdf)

 

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=3802

feb 27

Informácia o zámere

„Regulácia a úprava potoka v intraviláne obce Kojšov – zmena“

Obec Kojšov podľa § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon“) ako dotknutá obec informuje verejnosť o zámere navrhovateľa:

Obec Kojšov, Kojšov 3, 055 52 Kojšov

k navrhovanej činnosti:

„Regulácia a úprava potoka v intraviláne obce Kojšov – zmena“.

Prečítajte si viac »

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=3793

feb 27

Zmena úradný hodín

Pondelok7:30 - 12:0013:00 - 16:00
Utorok7:30 - 12:00---
Streda7:30 - 12:0013:00 - 17:00
ŠtvrtokNestránkový deň---
Piatok7:30 - 12:0013:00 - 16:00

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=3791

feb 21

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Obec Kojšov, so sídlom 055 52 Kojšov 3, v zmysle ustanovenie §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie pracovnej pozície: Administratívny pracovník.

Viac informácií

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=3780

Staršie «

» Novšie