Oznam a poďakovanie

Obec Kojšov pripomína všetkým fyzickým osobám (občanom) a právnickým osobám, ktorým vznikla k  1. 1. 2024 daňová povinnosť, že sú povinní podať priznanie, resp. čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. januára 2024.

Starostka obce MVDr. Tatiana Andrašková a zamestnanci obecného úradu súčasne vyjadrujú poďakovanie všetkým daňovníkom (občanom + právnickým osobám), ktorí si svoju daňovú povinnosť v roku 2023 splnili riadne a včas: „Ďakujeme“.

( Celý obsah viď pdf. )

Oznam a poďakovanie

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8921

Detský karneval

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8912

Benefičný koncert pre Michala

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8909

Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca

V zmysle § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov starostka obce Kojšov oznamuje nastúpenie náhradníka: p. Jarmila Lešková, za poslankyňu Obecného zastupiteľstva v Kojšove.

Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8892

Výberové konanie – prenájom pozemku

v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a odsek 1 písm.c) v spojení s § 9a ods.1 a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Kojšove č. 117/2023 zo dňa 23.11.2023 zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosti – pozemky vo vlastníctve Obce Kojšov formou výberového konania, č.j.:

VK-PP-04/2023

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8867

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Obec Kojšov oznamuje začatie správneho konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Informácia o začatí správneho konania

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8824

Pozvánka na 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov

Starostka obce MVDr. Tatiana Andrašková v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov, ktoré sa uskutoční dňa 23. novembra 2023  (štvrtok) so začiatkom o 18:00 hod. v budove Kultúrneho domu v Kojšove.

Pozvánka

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8818

Výberové konanie – Rozvojové tímy I.

Zverejnené na základe žiadosti Obce Nálepkovo.

https://www.nalepkovo.sk/obec-2/aktualne/aktuality/vyberove-konanie-rozvojove-timy-i-490sk.html

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8806

Pozvánka na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov

Starostka obce MVDr. Tatiana Andrašková v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov, ktoré sa uskutoční dňa 5. októbra 2023  (štvrtok) so začiatkom o 18:00 hod. v budove Kultúrneho domu v Kojšove.

Pozvánka

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8765

KOJŠOVSKÁ HELIGÓNKA 2023

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8739

Load more