Verejná vyhláška – Východoslovenská distribučná, a.s.

Verejná vyhláška

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8594

Výberové konanie – predajňa potravín

Obec Kojšov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory vo vlastníctve obce Kojšov formou výberového konania, za účelom prevádzky predajne potravín, mäsa a mäsových výrobkov. Termín doručenia prihlášok je do 3.7.2023 do 14:00 hodiny.

Výberové konanie

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8590

Pozvánka na 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka obce MVDr. Tatiana Andrašková v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov, ktoré sa uskutoční dňa 16. 6. 2023  (piatok) so začiatkom o 18:00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu Kojšov.

Pozvánka s programom

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8580

Pripomenutie úhrady daňových a iných záväzkov

Obec Kojšov si dovoľuje pripomenúť všetkým fyzický osobám ( občanom ) a právnickým osobám, ktoré nemajú k majú k dnešnému dňu uhradené záväzky voči obci z titulu vyrubených miestnych daní ( daň zo stavieb, daň z pozemkov, daň za psa ), vyrubeného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ako aj za odber pitnej vody, blížiaci sa termín do 30. júna 2023.

MVDr. Tatiana Andrašková, starostka obce

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8573

Vodíková stratégia Košického kraja

Zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente.

Informácia pre verejnosť

Oznámenie

Strategický dokument

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8560

Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030

Zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente.

Informácia pre verejnosť

SEA – oznámenie

Strategický dokument

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8553

Uznesenie z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Uznesenie z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojšove, konaného dňa 12.5.2023

Uznesenie

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8530

Oznámenie o doručení písomnosti

Obec Kojšov v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o ohlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

adresátka písomnosti:         Jana KAPINOSOVÁ, nar. 1977

trvale bytom: 055 52 Kojšov,

že jej má byť doručená písomnosť z Okresného súdu Spišská Nová Ves, 5Csp/24/2023-85.

Písomnosť je uložená na Obecnom úrade Kojšov, 055 52 Kojšov 3. Adresátka si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote do 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na obecnom úrade, v čase úradných hodín obecného úradu.

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8525

Deň matiek – pozvánka na posedenie

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8518

Oznámenie o doručení písomnosti

Obec Kojšov v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o ohlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

adresátka písomnosti:         Jana KAPINOSOVÁ, nar. 1977

trvale bytom: 055 52 Kojšov,

že jej má byť doručená písomnosť z Okresného súdu Spišská Nová Ves, 5Csp/56/2023.

Písomnosť je uložená na Obecnom úrade Kojšov, 055 52 Kojšov 3. Adresátka si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote do 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na obecnom úrade, v čase úradných hodín obecného úradu.

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8509

Load more