Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca

V zmysle § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov starostka obce Kojšov oznamuje nastúpenie náhradníka: p. Jarmila Lešková, za poslankyňu Obecného zastupiteľstva v Kojšove.

Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8892

Výberové konanie – prenájom pozemku

v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a odsek 1 písm.c) v spojení s § 9a ods.1 a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Kojšove č. 117/2023 zo dňa 23.11.2023 zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosti – pozemky vo vlastníctve Obce Kojšov formou výberového konania, č.j.:

VK-PP-04/2023

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8867

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Obec Kojšov oznamuje začatie správneho konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Informácia o začatí správneho konania

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8824

Pozvánka na 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov

Starostka obce MVDr. Tatiana Andrašková v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov, ktoré sa uskutoční dňa 23. novembra 2023  (štvrtok) so začiatkom o 18:00 hod. v budove Kultúrneho domu v Kojšove.

Pozvánka

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8818

Výberové konanie – Rozvojové tímy I.

Zverejnené na základe žiadosti Obce Nálepkovo.

https://www.nalepkovo.sk/obec-2/aktualne/aktuality/vyberove-konanie-rozvojove-timy-i-490sk.html

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8806

Pozvánka na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov

Starostka obce MVDr. Tatiana Andrašková v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov, ktoré sa uskutoční dňa 5. októbra 2023  (štvrtok) so začiatkom o 18:00 hod. v budove Kultúrneho domu v Kojšove.

Pozvánka

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8765

KOJŠOVSKÁ HELIGÓNKA 2023

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8739

Oznámenie o doručení písomnosti

Obec Kojšov v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o ohlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

adresátka písomnosti: Jana KAPINOSOVÁ, nar. 1977

trvale bytom:                 055 52 Kojšov,

že jej má byť doručená písomnosť z Okresného súdu Spišská Nová Ves, 5Csp/56/2023-101.

Písomnosť je uložená na Obecnom úrade Kojšov, 055 52 Kojšov 3. Adresátka si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote do 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na obecnom úrade, v čase úradných hodín obecného úradu.

Vyvesené dňa: 21. 8. 2023

Dátum zvesenia: 6. 9. 2023

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8729

Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 4/2023

Obecný úrad Kojšov informuje, že dňa 18. 7. 2023 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 4/2023, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 5/2022 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj (ďalej len „nariadenie“). V súlade s ustanovením § 8 ods. 11 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov je nariadenie prístupné každému, kto o to prejaví záujem, na Obecnom úrade Kojšov, 055 52 Kojšov 3. Nariadenie je súčasne prílohou tejto informácie.

Nariadenie

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8697

Envirostratégia okresu Gelnica do roku 2030

Zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente.

Informácia pre verejnosť

Oznámenie

Strategický dokument – návrh

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8692

Load more