Oznámenie o doručení písomnosti

Obec Kojšov v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o ohlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

adresátka písomnosti: Jana KAPINOSOVÁ, nar. 1977

trvale bytom:                 055 52 Kojšov,

že jej má byť doručená písomnosť z Okresného súdu Spišská Nová Ves, 5Csp/56/2023-101.

Písomnosť je uložená na Obecnom úrade Kojšov, 055 52 Kojšov 3. Adresátka si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote do 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na obecnom úrade, v čase úradných hodín obecného úradu.

Vyvesené dňa: 21. 8. 2023

Dátum zvesenia: 6. 9. 2023

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8729

Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 4/2023

Obecný úrad Kojšov informuje, že dňa 18. 7. 2023 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 4/2023, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 5/2022 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj (ďalej len „nariadenie“). V súlade s ustanovením § 8 ods. 11 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov je nariadenie prístupné každému, kto o to prejaví záujem, na Obecnom úrade Kojšov, 055 52 Kojšov 3. Nariadenie je súčasne prílohou tejto informácie.

Nariadenie

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8697

Envirostratégia okresu Gelnica do roku 2030

Zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente.

Informácia pre verejnosť

Oznámenie

Strategický dokument – návrh

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8692

KOJŠOVSKÁ 25-KA

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8677

3. Furmanské preteky pod Kojšovskou hoľou

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8671

23. ročník Kojšovskej heligónky

Organizátori Kojšovskej heligónky oznamujú širokej verejnosti, že jej tohtoročný 23. ročník sa uskutoční v dňoch 9. – 10. 9. 2023 ( sobota-nedeľa ) v priestoroch Kultúrneho domu v Kojšove. Záujemcovia o účasť ( vystúpenie ) na podujatí sa môžu bližšie informovať na t. č.: +421 53 4883216 alebo osobne na Obecnom úrade v Kojšove.

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8662

Oznámenie o doručení písomnosti

Obec Kojšov v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o ohlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

adresátka písomnosti: Jana KAPINOSOVÁ, nar. 1977

trvale bytom:                 055 52 Kojšov,

že jej má byť doručená písomnosť z Okresného súdu Spišská Nová Ves, 5Csp/56/2023-101.

Písomnosť je uložená na Obecnom úrade Kojšov, 055 52 Kojšov 3. Adresátka si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote do 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na obecnom úrade, v čase úradných hodín obecného úradu.

Vyvesené dňa: 4. 7. 2023

Dátum zvesenia: 20. 7. 2023

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8654

Oznámenie o doručení písomnosti

Obec Kojšov v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o ohlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

adresátka písomnosti: Jana KAPINOSOVÁ, nar. 1977

trvale bytom:                055 52 Kojšov,

že jej má byť doručená písomnosť z Okresného súdu Spišská Nová Ves, 5Csp/24/2023-93.

Písomnosť je uložená na Obecnom úrade Kojšov, 055 52 Kojšov 3. Adresátka si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote do 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na obecnom úrade, v čase úradných hodín obecného úradu.

Vyvesené dňa: 4. 7. 2023

Dátum zvesenia: 20. 7. 2023

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8651

Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov

Starostka obce MVDr. Tatiana Andrašková v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov, ktoré sa uskutoční dňa 7. júla 2023  (piatok) so začiatkom o 18:00 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti budovy Obecného úradu v Kojšove.

Pozvánka

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8645

Verejná vyhláška – Východoslovenská distribučná, a.s.

Verejná vyhláška

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8594

Load more