Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Zoznam zaregistrovaných kandidatov na predsedu KSK

Zoznam zaregistrovaných kandidatov na poslancov KSK za okres Gelnica

 

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Oznámenie o určení volebných okrskov a určení volebných miestností

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie k voľbám do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do 1 okrskovej volebnej komisii k voľbám do orgánov samosprávnych krajov   v roku 2017 v obci Kojšov je:

podatelna(zavináč)kojsov.sk

 

 

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=3874

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=3808

Tradičný futbalový zápas

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=3842

ŠTVRŤSTOROČIE ĽUDSKOSTI

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=3837

Výzva starostu obce

Starosta obce Kojšov vyzýva občanov, ktorí majú záujem o zachovanie a pokračovanie činnosti Telovýchovnej jednoty Kojšov, aby sa zapojili do jej ďalšieho fungovania prostredníctvom aktívneho členstva vo výbore.

Veríme, že Vám osud športového klubu v našej obci nie je ľahostajný a radi svojím aktívnym prístupom pomôžete a prispejete k udržaniu a rozvoju športovej činnosti dôležitej a potrebnej najmä pre naše deti a mládež.

Prosíme záujemcov aby sa prihlásili na obecnom úrade v Kojšove, alebo na tel. kontakte 0905 626 748

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=3830

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

Obec Kojšov v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov týmto

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov nachádzajúcich sa na adrese: 055 52  Kojšov 308, katastrálne územie Kojšov.

Viac informácií o verejnej obchodnej súťaži (pdf)

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=3816

Výzva na predkladanie ponúk – Ťažba a Manipulácia dreva

Výzva na predkladanie ponúk – Ťažba a Manipulácia dreva (.pdf)

Výzva na predkladanie ponúk – príloha č. 1 (.pdf)

Výzva na predkladanie ponúk – príloha č. 2 (.pdf)

 

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=3802

Informácia o zámere

„Regulácia a úprava potoka v intraviláne obce Kojšov – zmena“

Obec Kojšov podľa § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon“) ako dotknutá obec informuje verejnosť o zámere navrhovateľa:

Obec Kojšov, Kojšov 3, 055 52 Kojšov

k navrhovanej činnosti:

„Regulácia a úprava potoka v intraviláne obce Kojšov – zmena“.

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=3793

Vyhodnotenie predložených ponúk

Zápisnica z otvárania obálok a vyhodnotenie predložených ponúk na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na adrese: 055 52  Kojšov 308 o celkovej výmere 144 m2. 

 Zápisnica z otvárania obálok (.pdf)

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=3773

Program hospodárskeho rozvoja obce Kojšov na roky 2016 až 2022

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR), spolu s územným plánom predstavuje základný a kľúčový dokument pre riadenie rozvojových aktivít miestnej samosprávy. Vychádza z poznania konkrétnych podmienok a situácie riešeného územia a aktuálnych potrieb miestnych obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov pôsobiacich v území. Čítaj viac

 

 

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=3710

Load more