Výzva na predkladanie cenových ponúk – Mestské lesy Košice

Spoločnosť Mestské lesy Košice vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúka v oblasti ťažbovej činnosti. Viac informácií o podmienkach a možnostiach na predkladanie ponúk nájdete na nasledujúcom odkaze.

Výzva na predkladanie cenových ponúk (pdf)

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=3695

Preventívne protipožiarne kontroly

Obecný úrad v Kojšove, oznamuje občanom, že na základe poverenia starostu obce na vykonávanie „Preventívnych protipožiarnych prehliadok v zmysle Zákona č.314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi začnú dňom: 04.11.2016 kontrolné skupiny zložené z členov Dobrovoľného hasičského zboru obce Kojšov vykonávať preventívne protipožiarne kontroly nehnuteľností v obci.

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=3679

Prieskum verejnej mienky

Vážení obyvatelia,

v súvislosti so spracovávanou „Stratégiou prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti pre región MAS HNILEC“ chceme prostredníctvom predloženého dotazníka získať informácie súvisiace s vnímaním pocitu bezpečnosti obyvateľmi vybraných obcí a zistiť ich názor na prácu polície (t. j. spokojnosť, resp. nespokojnosť, prípadne aj odporúčania občanov pre skvalitnenie práce polície do budúcnosti).

Hneď v úvode Vás chceme upozorniť na skutočnosť, že predkladaný dotazník je anonymný. V snahe získať pravdivý, objektívny a neskreslený obraz o tejto problematike Vás preto žiadame pravdivo odpovedať na všetky otázky.

Zvolené odpovede v jednotlivých otázkach označte v políčku priradenom na odpovede krížikom.

Privítame maximálnu otvorenosť a znovu zdôrazňujeme, že ide o anonymný prieskum! Za pravdivé vyplnenie dotazníka vopred ďakujeme.

MAS HNILEC o.z.

Pre vyplnenie dotazníka prosím kliknite na nasledovný link:

http://www.mashnilec.sk/prieskum-verejnej-mienky/

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=3676

Informácie o zámere „SKIPARK Kojšovská hoľa“

Obec Kojšov podľa § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon“) ako dotknutá obec informuje verejnosť o zámere navrhovateľa:

 

NOAD s. r. o., Werferova 1/2582, 040 01 Košice v zastúpení spoločnosťou

ENVICONSULT spol. s r. o., Obežná 7, 010 08 Žilina

k navrhovanej činnosti:

„SKIPARK Kojšovská hoľa“.

 

Predmetný zámer bol doručený na tunajší úrad dňa 17. 10. 2016.

Do zámeru je možné nahliadnuť na Obecnom úrade Kojšov, 055 52 Kojšov č. 3.Zámer podľa zákona bude verejnosti sprístupnený v pracovných dňoch počas úradných hodín po dobu 21 dní, t. j. od 20. 10. 2016 do 11. 11. 2016.Zámer je zároveň elektronicky prístupný na webovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/skipark-kojsovska-hola.

Verejnosť môže v lehote do 21 dní od zverejnenia predmetného zámeru dotknutou obcou (Obec Kojšov) podávať svoje písomné pripomienky a stanoviská k zámeru navrhovanej činnosti „SKIPARK Kojšovská hoľa“ na adrese:

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie,

Námestie Ľudovíta , 812 35 Bratislava

 

e-mail: peter.lukac@enviro.gov.sk

 

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=3659

KOJŠOVSKÁ HELIGÓNKA 2016

Kojšovská heligónka 2016

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=3633

Pozvánka na 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov

pozvanka12

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=3555

Výberové konanie – Komunitné centrum Prakovce

Poskytovateľ KC Prakovce 333, 055 62 Prakovce vyhlasuje výberové konanie na
a) jedno pracovné miesto odborného garanta KC;
b) jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC;
c) jedno pracovné miesto pracovníka KC.
Výberové konanie sa uskutoční dňa 18.04.2016 (pondelok) o 10:00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Prakovciach, č.d. 26 (malá zasadačka).

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=3506

Výsledky volieb do NR SR v obci Kojšov

Počet voličov zapísaných v zozname voličov:                                                  595

Počet voličov, ktorí za zúčastnili na hlasovaní:                                                 367

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa §24 zákona 180/2014 Z.z.:           364

Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny:                                         3

Počet platných odovzdaných hlasov spolu:                                                      363

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu: 

 

[table "27" not found /]

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=3467

Výsledky prieskumu verejnej mienky v obci Kojšov

V obci Kojšov bol v dňoch od 8.januára 2016 do 17.januára 2016 realizovaný prieskum verejnej mienky, s cieľom zapojenia širokej verejnosti do prípravy a vypracovania Programu rozvoja obce Kojšov 2016-2022.prieskum_vysledky

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=3428

Prenájom priestorov – Výrobné haly

Výrobné haly – Kojšov


 

Opis priemyselného parku:

K dispozícii sú 2 samostatne stojace novo-vybudované haly obdĺžníkového tvaru (16m x 31m), postavené v roku 2009 o rozlohe 2 x 490m², ktoré sú vhodné ako výrobné alebo skladovacie priestory. Svetlá výška vnútorných priestorov je 4,8 m.

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=2903

Load more