Gelnický beh

gelnicky_beh

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=2917

Kojšovská heligónka 2015

heligonka_2015

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=2911

Benefičný koncert – 25 rokov ľudskosti

 

Predpredaj vstupeniek na Obecnom úrade v Kojšove od 22.06.2015

kandracovci_kojsov

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=2772

Deň detí

dendeti

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=2767

Deň Matiek

11033787_991598767519849_305502537_o

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=2763

Vyhlásenie obchodnej verejne súťaže

Obec Kojšov v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov týmto
v y h l a s u j e
obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov nachádzajúcich sa pri budove Obecného úradu, 055 52 Kojšov 3, katastrálne územie Kojšov.

Čítaj viac

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=2757

Jarné upratovanie

11060049_970316682981391_1584588528274169606_n

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=2752

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kojšov

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=2145

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015

Všeobecne záväzné o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp, podľa miestnych podmienok na území obce Kojšov

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=2143

2. Kojšovská fašiangová zabíjačka

2. Kojšovská fašiangová zabíjačka

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=1951

Load more