Výsledky prieskumu verejnej mienky v obci Kojšov

V obci Kojšov bol v dňoch od 8.januára 2016 do 17.januára 2016 realizovaný prieskum verejnej mienky, s cieľom zapojenia širokej verejnosti do prípravy a vypracovania Programu rozvoja obce Kojšov 2016-2022.prieskum_vysledky

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=3428

Prenájom priestorov – Výrobné haly

Výrobné haly – Kojšov


 

Opis priemyselného parku:

K dispozícii sú 2 samostatne stojace novo-vybudované haly obdĺžníkového tvaru (16m x 31m), postavené v roku 2009 o rozlohe 2 x 490m², ktoré sú vhodné ako výrobné alebo skladovacie priestory. Svetlá výška vnútorných priestorov je 4,8 m.

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=2903

3. Kojšovská Fašiangová Zabíjačka

12493951_1114747615224467_6980792868853686473_o

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=3006

Centrum odpadového hospodárstva Krompachy

COH_1COH_2 COH_3

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=2956

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

pozvanak_zasadnutie

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=2928

Kojšovská heligónka 2015

heligonka_2015

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=2911

Vyhlásenie obchodnej verejne súťaže

Obec Kojšov v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov týmto
v y h l a s u j e
obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov nachádzajúcich sa pri budove Obecného úradu, 055 52 Kojšov 3, katastrálne územie Kojšov.

Čítaj viac

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=2757

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kojšov

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=2145

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015

Všeobecne záväzné o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp, podľa miestnych podmienok na území obce Kojšov

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=2143

2. Kojšovská fašiangová zabíjačka

2. Kojšovská fašiangová zabíjačka

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=1951

Load more