Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015

Všeobecne záväzné o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp, podľa miestnych podmienok na území obce Kojšov

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=2143

2. Kojšovská fašiangová zabíjačka

2. Kojšovská fašiangová zabíjačka

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=1951

Výsledky hlasovania v referende

Referendum 2015

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=1956

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Kojšov s platnosťou od 1. 1. 2015

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=1938

Kojšovské Vianočné trhy

vianocne_trhy

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=1924

Load more