Category: Novinky na stránke

Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka obce MVDr. Tatiana Andrašková v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov, ktoré sa uskutoční dňa 14.12.2022 t.j. v stredu o 18:00 hod. v  priestoroch obecného úradu v Kojšove.

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8147

Nové autobusové poriadky

Nové autobusové poriadky platné od 11.12.2022 do 9.12.2023 sú zverejnené v priložených dokumentoch nižšie.

801415 Margecany – Kojšov

801403 Kojšov – Margecany – Gelnica – Prakovce – Helcmanovce

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8126

VÝZVA HA ÚHRADU DAŇOVÝCH A INÝCH NEDOPLATKOV

Obec Kojšov vyzýva všetky fyzické osoby (občanov) a právnické osoby, ktoré majú k dnešnému dňu neuhradené záväzky voči obci (miestne dane, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, odber pitnej vody, nájomné ….), aby tieto uhradili najneskôr do 31. decembra 2022.

Výzva na úhradu daňových a iných nedoplatkov

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8114

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny dňa:

02.12.2022 v čase od 09.00 – 11.30 hod. celá dedina od s.č. 1-388, 400, 404, vrátane MŠ

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8107

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Kojšov, Ing. Anton Bašniar MBA v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov, ktoré sa uskutoční dňa 27.11.2022 t.j. v nedeľu o 15:00 hod. v sále Kultúrneho domu.

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8085

Zverejnenie VZN

Obec Kojšov v zmysle § 6 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022,

ktorým sa vyhlasujú záväzné časti  Zmien a doplnkov č.01 Územného plánu obce Kojšov, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2008 zo dňa 16.04.2008,

schválené Obecným zastupiteľstvom obce Kojšov, uznesením č. 310, dňa 14.10.2022.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=7974

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Kojšov, Ing. Anton Bašniar MBA v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov, ktoré sa uskutoční dňa 14.10.2022 t.j. v piatok o 17:00 hod. v sále Kultúrneho domu.

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=7968

Kojšov z neba

Ponúkame Vám možnosť pozrieť si unikátne video na Obec Kojšov z pohľadu vtáčej perspektívy. Video nájdete na:

Kojšov z neba

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=7753

Zverejnenie výsledkov verejnej obchodnej súťaže

Obec Kojšov ako vyhlasovateľ vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž v zmysle ustanovenia § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov nachádzajúcich sa pri budove Obecného úradu: 055 52 Kojšov 3, katastrálne územie Kojšov.

Výsledky verejnej obchodnej súťaže

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=7727

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Kojšov, Ing. Anton Bašniar MBA v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov, ktoré sa uskutoční dňa 08.08.2022 t.j. v pondelok o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=7690

Load more