Kojšovské Vianočné trhy

vianocne_trahy_2016

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=3705

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Obec Kojšov v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov týmto

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov nachádzajúcich sa na adrese: 055 52  Kojšov 308, katastrálne územie Kojšov.

Viac informácií o verejnej obchodnej súťaži (pdf)

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=3699

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

pozvanka_14

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=3686

Výzva na predkladanie cenových ponúk – Mestské lesy Košice

Spoločnosť Mestské lesy Košice vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúka v oblasti ťažbovej činnosti. Viac informácií o podmienkach a možnostiach na predkladanie ponúk nájdete na nasledujúcom odkaze.

Výzva na predkladanie cenových ponúk (pdf)

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=3695

Preventívne protipožiarne kontroly

Obecný úrad v Kojšove, oznamuje občanom, že na základe poverenia starostu obce na vykonávanie „Preventívnych protipožiarnych prehliadok v zmysle Zákona č.314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi začnú dňom: 04.11.2016 kontrolné skupiny zložené z členov Dobrovoľného hasičského zboru obce Kojšov vykonávať preventívne protipožiarne kontroly nehnuteľností v obci.

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=3679

Prieskum verejnej mienky

Vážení obyvatelia,

v súvislosti so spracovávanou „Stratégiou prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti pre región MAS HNILEC“ chceme prostredníctvom predloženého dotazníka získať informácie súvisiace s vnímaním pocitu bezpečnosti obyvateľmi vybraných obcí a zistiť ich názor na prácu polície (t. j. spokojnosť, resp. nespokojnosť, prípadne aj odporúčania občanov pre skvalitnenie práce polície do budúcnosti).

Hneď v úvode Vás chceme upozorniť na skutočnosť, že predkladaný dotazník je anonymný. V snahe získať pravdivý, objektívny a neskreslený obraz o tejto problematike Vás preto žiadame pravdivo odpovedať na všetky otázky.

Zvolené odpovede v jednotlivých otázkach označte v políčku priradenom na odpovede krížikom.

Privítame maximálnu otvorenosť a znovu zdôrazňujeme, že ide o anonymný prieskum! Za pravdivé vyplnenie dotazníka vopred ďakujeme.

MAS HNILEC o.z.

Pre vyplnenie dotazníka prosím kliknite na nasledovný link:

http://www.mashnilec.sk/prieskum-verejnej-mienky/

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=3676

Informácie o zámere „SKIPARK Kojšovská hoľa“

Obec Kojšov podľa § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon“) ako dotknutá obec informuje verejnosť o zámere navrhovateľa:

 

NOAD s. r. o., Werferova 1/2582, 040 01 Košice v zastúpení spoločnosťou

ENVICONSULT spol. s r. o., Obežná 7, 010 08 Žilina

k navrhovanej činnosti:

„SKIPARK Kojšovská hoľa“.

 

Predmetný zámer bol doručený na tunajší úrad dňa 17. 10. 2016.

Do zámeru je možné nahliadnuť na Obecnom úrade Kojšov, 055 52 Kojšov č. 3.Zámer podľa zákona bude verejnosti sprístupnený v pracovných dňoch počas úradných hodín po dobu 21 dní, t. j. od 20. 10. 2016 do 11. 11. 2016.Zámer je zároveň elektronicky prístupný na webovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/skipark-kojsovska-hola.

Verejnosť môže v lehote do 21 dní od zverejnenia predmetného zámeru dotknutou obcou (Obec Kojšov) podávať svoje písomné pripomienky a stanoviská k zámeru navrhovanej činnosti „SKIPARK Kojšovská hoľa“ na adrese:

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie,

Námestie Ľudovíta , 812 35 Bratislava

 

e-mail: peter.lukac@enviro.gov.sk

 

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=3659

KOJŠOVSKÁ HELIGÓNKA 2016

Kojšovská heligónka 2016

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=3633

Pozvánka na 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov

pozvanka12

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=3555

Zápis detí do materskej školy

Zápis detí do materskej školy

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=3533

Load more